Obowiązek informacyjny
Spełnienie obowiązku informacyjnego

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH
OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK CHORZÓW UL. OPOLSKA 25

Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016).

§ 1. Administrator danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Tropical Tadeusz Ogrodnik informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Tropical Tadeusz Ogrodnik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia  lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Tropical Tadeusz Ogrodnik w Chorzowie ul. Opolska 25.
Dane kontaktowe, związane z ochroną danych osobowych:
e-mail:
telefon: 32 249 92 10 w. 113
listownie: Chorzów 41-507, ul. Opolska 25

§ 2. Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.
 
§ 3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od  firmy Tropical Tadeusz Ogrodnik dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Tropical Tadeusz Ogrodnik  informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 
§ 4. Zakres przetwarzania danych
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji, w przypadku:
a). Potencjalnych kontrahentów
Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana. Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu oraz z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych Administratora. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera jest również przetwarzana informacja o tym, która marka naszych produktów została wybrana.
b). Kontrahentów
Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO oraz w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.
c). Pracowników
Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c).
Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.
 
§ 5. Źródło pozyskania danych osobowych
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)
 
§ 6. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, chyba że przepisy prawa obligują Tropical do dalszego przetwarzania tych danych albo ich przetwarzanie jest z innych przyczyn dopuszczalnych prawem konieczne.
 
§ 7. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Wyżej wymienione dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora, np. w zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom, usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym, firmom obsługującym systemy informatyczne.
Top
Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji Użytkowników, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.